ปั๊มเก็บตัวอย่างอากาศ/Sampling pump

 

ปั๊มเก็บตัวอย่างอากาศ

Personal Air Sampling pump

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Model Accura-4

ปั๊มเก็บตัวอย่างแบบดิจิตอลด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงในการทำงาน แสดงค่าแบบ real timeของค่า flow rate , flow back pressure, collected volume 

และ remaining timeโดยมีการตั้งค่าอัตราการไหลได้ตั้งแต่ 0 ถึง 5 L/min สามารถตั้งค่าการไหลได้ทั้งแบบ low flow และ high flow ในการเก็บตัวอย่าง 

ทั้ง ฝุ่น ไอระเหย ไอสารเคมีสอดคล้องกับมาตรฐาน NIOSH, OSHA และมาตรฐานอื่นด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

Accura 4 มีซอร์ฟแวร์ Crier Suite software สำหรับจัดเก็บข้อมูล ทำการประเมินเพื่อการวิเคราะห์เพิ่มเติมในอนาคต และยังสร้างรายงานที่กำหนดเอง 

โดยผู้ใช้งานได้เพื่อความสะดวกในการนำข้อมูลไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สอดคล้องมาตรฐาน ISO 13137: 2013 Chemical agents in air - Collection of aerodispersoids by filtration.

 

 

 

 

Youtube for Accura 3 Plus