NOKE Lab Universal Pipette tips,micro pipette

Universal pipette tips ผลิตจาก Polypropylene(PP) ออกแบบให้ใช้กับเครื่องดูดจ่ายสารละลายอัตโนมัติ auto pipette ได้ทุกรุ่น ทั้งแบบsingle และ multi channel มีให้เลือกแบบมาตรฐาน และแบบมีฟิวเตอร์ การออกแบบให้ผนังภายในเรียบลดการตกค้างของสาร มีขนาดทิปสั้นและยาว ผ่านการฆ่าเชื้อและไม่ฆ่าเชื้อ มีแบบบรรจุในถุงและแบบกล่องที่ฆ่าเชื้อแล้ว ให้เลือกใช้งานตามความเหมาะสม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Other Pipette tips volume