เครื่องวัดเสียง

เครื่องวัดเสียง

เสียงที่มนุษย์ได้ยินมีความถี่อยู่ในช่วง 20-20,000 Hz เป็นพลังงานที่เกิดจากการสั่นสะเทือนตัวกลางมีการบีบอัดและขยายของโมเลกุลทำให้เกิดการเคลื่อนที่ของคลื่นเสียงโดยเสียงมี 2 แบบ ได้แก่ Sound และ Noise

 • Sound เป็นเสียงทั่วๆไปที่มนุษย์ได้ยิน
 • Noise เป็นเสียงที่ก่อความรำคาญ รบกวนต่อมนุษย์



ในอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมทอผ้า เครื่องจักร เลื่อยวงเดือน เครื่องอัดลม เครื่องบิน การจราจร เสียงปืน เสียงระเบิด การตอกเสาเข็ม เสียงไซเรน เป็นต้น อุตสาหกรรมข้างต้นนี้ก่อให้เกิดผลกระทบด้านเสียงต่อร่างกายของผู้ปฏิบัติงานดังนี้

 • ผลต่อการรับรู้ได้ยิน ทำให้สูญเสียการรับรู้ทั้งแบบชั่วคราวและแบบถาวรได้
 • ผลต่อการติดต่อสื่อสารทำงานกันของพนักงานทำให้เกิดอุบัติเหตุจากการทำงานไม่ได้ยินการส่งสัญญาณเตือนได้
 • ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลง งานที่ต้องใช้ความคิดความละเอียดการสื่อสารทำให้เกิดความรำคาญ ความเครียด ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุในที่ทำงานได้
 • ผลต่อจิตใจ ระบบต่างๆของร่างกายทั้งการเต้นของหัวใจ ความดันโลหิตสูง

 

 

เครื่องมือที่ใช้วัดระดับเสียง (Sound Level Meter) ใช้ประเมินความดังเสียงในที่ทำงาน

มี Weighting network ในการถ่วงน้ำหนักตามนี้

 • Weighting A เป็นเสียงที่มนุษย์ได้ยิน
 • Weighting B กรองแบบเดียวกับ A 400-3,000Hz แต่ใช้ปัจจุบันไม่ค่อยใช้ 
 • Weighting C ใช้วัดเสียงความถี่ต่ำ
 • Weighting D เสียงจากอากาศยาน

มีตัวรับรู้เสียงผ่านมาทำการแปรผลสามารถตั้งเวลาให้ช้าหรือเร็วได้ตามนี้

 • Slow  ใช้ทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
 • Fast ใช้กับเสียงสม่ำเสมอแบบต่อเนื่อง
 • Impact ใช้กับเสียงกระแทก

เครื่องวิเคราะห์แยกความถี่ (Octave-band Analyzer) 

ทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรมนิยมวัดระดับเสียงในความถี่ต่างๆจะใช้กึ่งกลางของแถบค่าเฉลี่ยทางคณิตของค่าสูงสุดและต่ำสุด ปัจจุบันนิยมรวมเอาความถี่ไว้ในเครื่องเดียวกับเครื่องวัดเสียงเพื่อสะดวกต่าการใช้งาน

เครื่องวัดเสียงสะสม (Noise Dosimeter)

สอดคล้องกับค่าของกฏหมายที่อนุญาตให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับเสียงในระยะเวลากำหนด เป็นการวัดเสียงและมีการจับเวลามาคำนวณสรุปการคำนวนมาดูตามกำหนดของกฏหมาย ใช้บันทึกเสียงที่ไม่สม่ำเสมอ นำมาหาค่าเฉลี่ยตลอดเวลาที่ได้ยินเสียง

เครื่องวัดเสียง Criffer สอดคล้องมาตรฐาน

Standards
IEC 61672 - Electroacoustics – Sound level meters
IEC 61094 – Electroacoustics – Measurement microphones
IEC 61260 - Electroacoustics - Octave-band and fractional-octave band filters
ANSI S1.4 – Specifications for sound level meters
ANSI S1.11 - American National Standard for Electroacoustics - Octave-band and Fractional-octave-band Filters
ANSI S1.43 - Specifications for integrating-averaging sound level meters

 

เครื่องวัดเสียงสะสม Criffer สอดคล้องมาตรฐาน

Standards:
IEC 61252 Electroacoustic - Specifications for personal sound exposure meters
IEC 60804 Integrating-averaging sound level meters
IEC 60651 Sound level meters
IEC 61260 Electroacoustics - Octave-band and fractional-octave-band filters
ANSI S1.25 Specifications for personal noise dosimeters