เครื่องวัดดัชนีความร้อน WBGT

เครื่องวัดดัชนีความร้อน 

Wet Bulb Globe Temperature (WBGT)

 

 

 

 

 

การวัดความร้อน WBGT ด้วยเครื่อง ProTemp-4 ของ Criffer อ่านค่าได้ทันทีใช้ตรวจวัดเพื่อป้องกันอันตราย
จากความร้อนที่มีผลต่อพนักงานอาจเกิดเป็นลม ช็อกหมดสติได้
สามารถใช้ประเมินผลกระทบของความร้อนแบบบุคคล และแบบพื้นที่ได้
แสดงผลค่า Dry Bulb, Wet Bulb และ Globe Thermometer ใช้คำนวนค่า WBGT
 
 
 
Wet Bulb Globe Temperature (WBGT) 
เป็นการวัดความร้อนจากสิ่งแวดล้อมการทำงาน ซึ่งถูกถ่ายเทมาให้ร่างกายมาจาก 3 ทางคือ การนำความร้อน การพาความร้อน และการแผ่รังสีความร้อน
หน่วยการวัดเป็นองศาเซลเซียส หรือองศาฟาเรนไฮท์
 
 เครื่อง Protemp-4 เหมาะสำหรับการหาค่าดัชนีความร้อนโดยบันทึกค่าทุกๆ 5 นาทีและทำการเฉลี่ยค่าความร้อน 2 ชั่วโมงสูงสุด
 สอดคล้องมาตรฐาน ISO 7243
 
 
 
                       Protemp-4