ปั๊มเก็บตัวอย่างอากาศ/Sampling pump

ปั๊มเก็บตัวอย่างอากาศ

Personal Air Sampling pump

 

 

 

 

 

Model Accura-3 Plus

ปั๊มเก็บตัวอย่างแบบดิจิตอลด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงในการทำงาน แสดงค่าแบบ real timeของค่า flow rate , flow back pressure, collected volume และ remaining timeโดยมีการตั้งค่าอัตราการไหลได้ตั้งแต่ 0 ถึง 5 L/min สามารถตั้งค่าการไหลได้ทั้งแบบ low flow และ high flow ในการเก็บตัวอย่าง ทั้ง ฝุ่น ไอระเหย ไอสารเคมีสอดคล้องกับมาตรฐาน NIOSH, OSHA และมาตรฐานอื่นด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

Accura 3 Plus มีซอร์ฟแวร์ Crier Suite software สำหรับจัดเก็บข้อมูล ทำการประเมินเพื่อการวิเคราะห์เพิ่มเติมในอนาคต และยังสร้างรายงานที่กำหนดเอง โดยผู้ใช้งานได้เพื่อความสะดวกในการนำข้อมูลไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สอดคล้องมาตรฐาน ISO 13137: 2013 Chemical agents in air - Collection of aerodispersoids by filtration.

 

ข้อมูลทางเทคนิค

 

 

Model Accura-2

 

 

ปั๊มเก็บตัวอย่างแบบดิจิตอลด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงในการทำงาน แสดงค่าแบบ real timeของค่าอัตราการไหล (flow rate) กำหนดเวลาในการเก็บตัวอย่างได้ 

โดยมีการตั้งค่าอัตราการไหลได้ตั้งแต่ 0 ถึง 6 L/min สามารถตั้งค่าการไหลได้ทั้งแบบ low flow และ high flow ในการเก็บตัวอย่าง ทั้ง ฝุ่น ไอระเหย 

ไอสารเคมีสอดคล้องกับมาตรฐาน NIOSH, OSHA และมาตรฐานอื่นด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

  • Digital programmable sampling pump
  • High and low flow
  • Rechargeable lithium ion battery 
  • Lightweight and ergonomic
    Ideal for all types of personal air sampling assessment (dust, metal fumes, gases, vapors and mists)
 
 
ข้อมูลทางเทคนิค
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Pump accessories
 
Visitors: 153,198